Pluska

Pluska

„Eurominúty“


Pravidlá vedomostnej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) regulujú podmienky a priebeh vedomostnej súťaže (kvízu) “Eurominúty “ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne reguluje podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené výlučne v písomnej forme.

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 1. Súťaž vyhlasuje a organizuje TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED so sídlom ARCH. MAKARIOS III,195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS VAT: CY10147566V.

II. SAMOTNÝ ÚČEL SÚŤAŽE

 1. Účelom Súťaže je výhradne podpora aktivít a značky Vyhlasovateľa. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.
 2. Súťaž je reklamnou súťažou a vedomostným kvízom v zmysle zákona č.171/2005 Z.z.
 3. Súťaž nie je hazardnou hrou.

III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE A MIESTO SÚŤAŽE

 1. Súťaž sa uskutoční v období od 01.01.2016. do 31.12.2016 (ďalej len „Doba trvania Súťaže“). Súťaž bude vysielaná denne ako samostatná relácia čase od 07:00 do 08:00 hod. (od pondelka do nedele) a bude vysielaná na televíznej stanici PLUSKA.
 2. Zúčastniť Súťaže sa môžu osoby staršie ako 18rokov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci Vyhlasovateľa ani Organizátora a im osoby blízke osoby (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade, ak sa zistí, že výherca je takou výhradnou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech Organizátora.

IV. PREDPOKLAD ÚČASTI V SÚŤAŽI

 1. Divák televíznej programovej stanice PLUSKA spĺňajúci uvedené predpoklady sa stáva účastníkom Súťaže v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom pomocou zatelefonovania na telefónne číslo 0900 712 900. Cena spojenia je 2, 00 EUR s DPH. Počas živého vysielania hovory prichádzajú na viacerých linkách do automatického systému. Počas hry náhodne , otvárame jednu alebo viacero z týchto liniek. Keď sa volajúcemu podarí trafiť aktuálnu voľnú linku, tak sa dostane do štúdia a môže odpovedať na otázku. Úspešné spojenie s automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu ozve automatická hláška, oznamujúca či sa jeho telefonát dostal na voľnú linku a bude môcť odpovedať na otázku alebo mu oznámi inú hlášku. Každá iná automatická hláška okrem tej, ktorá oznamuje prepájanie do štúdia znamená, že jeho telefonát sa nedostal na práve voľnú linku a účastník stratil možnosť odpovedať na otázku v štúdiu. Takýto telefonát je následne po doznení hlášky automaticky ukončený. Každé jedno zatelefonovanie na telefónne číslo 0900 712 900, ktoré je spojené s automatickou telefónnou ústredňou (teda bola prehraná účastníkovi akákoľvek automatická hláska) je zaúčtovaná sumou 2,00 EUR s DPH., podľa cenníka operátora, s ktorým má divák uzatvorenú zmluvu o pripojení.
 2. Divák televíznej programovej stanice PLUSKA spĺňajúci uvedené predpoklady sa stáva účastníkom Súťaže v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom pomocou zatelefonovania na telefónne číslo 0900 712 900. Cena spojenia je 2, 00 EUR s DPH. Úspešné spojenie s automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu ozve automatická hláska, oznamujúca či jeho telefonát je náhodne vybraný a bude môcť odpovedať na otázky alebo mu oznámi inú hlásku. *Žrebovanie je viac kolové. Iba ten účastník má nárok na na výhru, ktorý je vybraný a odpovedá správne v štúdiu . *Každá iná automatická hláska okrem tej, ktorá oznamuje prepájanie do štúdia znamená, že telefonát nebol náhodne vybraný a účastník stratil možnosť odpovedať na otázku v štúdiu. Takýto telefonát je následne po doznení hlásky automaticky ukončený. Každé jedno zatelefonovanie na telefónne číslo 0900 712 900, ktoré je spojené s automatickou telefónnou ústredňou (teda bola prehraná účastníkovi akákoľvek automatická hláska) je zaúčtované sumou 2,00 EUR s DPH, resp. podľa cenníka operátora, s ktorým ma divák uzatvorenú zmluvu o pripojení.
 3. Po úspešnom nadviazaní spojenia, moderátor položí účastníkovi vedomostnú otázku. Účastník odpovedá moderátorovi Súťaže. V prípade ak účastník odpovedá správne, vyhráva peňažnú výhru vo výške, ktorá bola vyhlásená behom relácie. V prípade ak na položenú vedomostnú otázku účastník neodpovie alebo neodpovie správne, nevyhráva žiadnu cenu. Organizátor a Vyhlasovateľ sú oprávnení zmeniť výšku výhry pri správnej odpovedi a to najmä v prípadoch bonusových otázok.
 4. Moderátor každému účastníkovi položí len jednu vedomostnú otázku a účastník má len jednu možnosť odpovedať na položenú vedomostnú otázku.
 5. Po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky je hovor účastníka ukončený, následne po skončení relácie sa Organizátorom splnomocnená osoba spojí s účastníkom za účelom zapísania a overenia osobných údajov a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, bydlisko a číslo bankového účtu. Účastníkovi, ktorý v Súťaži správne zodpovedal položenú otázku, bude výhra podľa bodu 2 tohto článku zaslaná Organizátorom alebo splnomocnenou osobou na ním uvedený bankový účet alebo priamo Účastníkovi poštovou poukážkou.
 6. Po nesprávnom zodpovedaní vedomostnej otázky sa hovor s účastníkom končí.
 7. Účastník sa môže Súťaže zúčastniť aj opakovane, vždy však musí ísť o jedinečný hovor účastníka po dovolaní sa do automatického telefónneho systému.
 8. Ak sa Organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí Organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
 9. Na výhru v Súťaži nie je právny nárok a výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 10. Daňová povinnosť účastníka sa spravuje ustanoveniami zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
 11. Výhry z telefonickej súťaži sú výhercom zasielané do 60 pracovných dní od oznámenia výhry.
 12. Volajúci, ktorý odpovie spravne na otázku v štúdiu, bude mať možnosť vyhrať iba 3x v jednom mesiaci. Presný počet výhier v každom mesiaci, sa bude evidovať u každého výhercu, podľa jeho mena. Vyplatené budú iba prvé 3 čiastky v danom mesiaci.

V. JEDNOTLIVÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže si rezervujú právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor, pričom s takým postupom Vyhlasovateľa alebo Organizátora účastník svojou účasťou v súťaži bezvýhradne súhlasí.
 2. Účastník Súťaže súhlasí s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s Pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na cenu. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Pravidiel Súťaže ma Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť účastníka Súťaže zo Súťaže. Rozhodnúť o prípustnosti účasti Účastníka v Súťaži má po nadviazaní telefonického spojenia s automatickým telefónnym systémom moderátor Súťaže, resp. poverená osoba.
 3. Za konanie tretích osôb, účastníkov Súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na Súťaži Vyhlasovateľ a Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
 4. Vyhlasovateľ a Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za poruchy telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softwarové a hardwarové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny pre obmedzenie telefonickej, elektronickej a inej komunikácie. Vyhlasovateľ, Organizátor a technický správca systému nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Ani žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.
 5. Vyhlasovateľ, Organizátor a technický správca systému nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane.
 6. Vyhlasovateľ, Organizátor a technický správca systému nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Do týchto Pravidiel každý je oprávnený nahliadnuť na internetovej adrese http://calltv.com/eurominuty.sk
 2. Účastník Súťaže svojím telefonátom dáva Vyhlasovateľovi a Organizátorovi súhlas na použitie svojich údajov (adresné údaje, telefónne číslo, a pod.). Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na dobu neurčitú a tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla spoločnosti. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia spoločnosti. Súťažiaci svojím telefonátom zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v zákone o ochrane osobných údajov, najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov. Súťažiaci sa na základe udelenia svojho súhlasu so spracúvaním osobných údajov stáva dotknutou osobou v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Účastník Súťaže dáva Organizátorovi a Vyhlasovateľovi Súťaže výslovný súhlas s tým, že Organizátor a Vyhlasovateľ je oprávnený použiť bez nároku na náhradu meno, priezvisko, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka Súťaže – výhercu, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Účastník Súťaže súhlasí so zverejnením mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko, ako aj výšky výhryv prípade, ak v Súťaži vyhrá.
 4. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej stránke eurominuty.joj.sk a http://calltv.com/eurominuty.sk/

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamácie a pripomienky sa posielajú e-mailom na adresu: infosk@calltv.com. Reklamácie musia byť zaslané najneskôr do 3 dní odo dňa vysielania relácie, inak súťažiaci stráca právo na ich uplatnenie

VIII.KLUB NONSTOP ŠANCA

 1. Účastníci Súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že sa účasťou v Súťaži stávajú členmi Klubu NONSTOP ŠANCA za podmienok a spôsobom, ktorý je stanovený Štatútom Klubu NONSTOP ŠANCA. Štatút Klubu NONSTOP ŠANCA je zverejnený na web stránke www.klubnonstopsanca.info

0900 712 900 Cena spojenia je 2, 00 EUR s DPH
0900 712 500 Cena spojenia je 2, 00 EUR s DPH

Ak máte akékoľvek otázky alebo reklamáciu, neváhajte nás kontaktovať:

Infolinka: 0220 81 0292
E-mail: infosk@calltv.com

Sledujte nás na televízii

MTV3
MTV3